HomeNieuwsPerspectiefnota 2018

Perspectiefnota 2018

Perspectiefnota 2018

Publicatiedatum: 28 jun. 2017

Geacht college, raadsleden, en belangstellenden

Een woord van dank voor de ambtenaren die aan dit stuk hebben gewerkt! En in het vervolg hierop, de vele vel vragen die de ambtenaren werkweken van 60 uur hebben opgeleverd. Ook dat moet we ons als raad maar eens realiseren. Met belangstelling hebben we de perspectiefnota 2018 tot ons genomen. En eigenlijk is het eerste wat opvalt de ietwat sombere toonzetting in het begin. Ja, het is waar, het gaat er vandaag ook over dat er geld over is wat verdeeld kan worden. Maar toch straalt de positiviteit er niet vanaf. Je zou kunnen zeggen: het college heeft er niet bijster veel vertrouwen in.

Vertrouwen. Toch is dat voor ons een kernwoord voor vanavond. Zoals gebruikelijk bij de SGP beginnen we met een stukje uit de Bijbel waarvan wij denken dat het ons iets kan leren over het onderwerp wat voorligt. Jeremia was een profeet die leefde in de tijd toen het volk Israël werd weggevoerd naar Babel. In het Bijbelboek Jeremia, hoofdstuk 17, lezen we het volgende over vertrouwen;

7 Gezegend daarentegen is de man, die op den HEERE vertrouwt, en wiens vertrouwen de HEERE is!

8 Want hij zal zijn als een boom, die aan het water geplant is, en zijn wortelen uitschiet aan een rivier, en gevoelt het niet, wanneer er een hitte komt, maar zijn loof blijft groen; en in een jaar van droogte zorgt hij niet, en houdt niet op van vrucht te dragen.

Dus in dit Bijbelgedeelte wordt iemand, die de Heere vertrouwt, vergeleken met een boom. En zoals deze boom steeds met zijn wortels in het water staat, ook al is het droog en/of warm het maakt voor deze boom niet uit hij blijft groen en blijft vrucht dragen. Zo is het ook met de man of vrouw die op de Heere vertrouwt. Deze mensen hoeven niet bezorgd te zijn.

En dan nu 10 punten waar de SGP dieper op in wil gaan!

  1. We lezen op pagina 1 en 2 van de raadsvoorstel het volgende; Een belangrijk doel van de perspectiefnota is een beeld te geven van de verwachte meerjarige financiële positie van onze gemeente, en daarnaast het vaststellen van uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2018-2021. En dan komt het; het financieel perspectief laat een tekort zien tot en met 2021. Ombuigingen zijn nodig. Net als vorig jaar toen deze raad de perspectiefnota 2017 behandelde. En zoals de jaren daarvoor. Ieder jaar verwachtten we een tekort, maar telkens was er geld over. Het blijkt dat als we op mensenwerk en cijfers vertrouwen, het toch regelmatig anders uit te pakken. Als we even teruggaan naar de profeet Jeremia, dan geldt die les ook voor ons. Wanneer wij ons vertrouwen volledig op de Heere zouden stellen, dan zal dat ons bewaren voor een overmatig vertrouwen op menselijke inschattingen. We zullen dan leven vanuit het vertrouwen dat Hij ook voor ons zal zorgen.
  2. U laat het woord vertrouwen in de perspectiefnota regelmatig doorschemeren. Dus u weet ook wat vertrouwen inhoudt. Wij moeten als raadsleden in de wethouders vertrouwen hebben. Voor de SGP fractie geldt dat dit op sommige dossiers wat makkelijker is dan op andere dossiers. Maar er zijn ook fracties die, naar de mening van de SGP, alleen maar vertrouwen in zichzelf hebben. Dat is niet goed, want dan gaan we teveel in de details. Het Beleidsdoel Organisatie omschrijft het mooi. Een organisatie die uitgaat van vertrouwen. Zo moeten we handelen en wandelen. Vertrouwen in elkaar, in de inwoners. In de jeugd want die heeft de toekomst. De SGP zou in de komende jaren graag ook wat meer vertrouwen krijgen in de Rhenense Publieksbalie. Hier is de afgelopen periode al veel over gesproken. Als de inwoners meer vertrouwen hebben en/of krijgen in de gemeente, zal dat ons vertrouwen ook doen toenemen. Het doel om een klanttevredenheid van een 8 te halen is in ieder geval een zeer goed en noodzakelijk streven.
  3. In 2018 moeten de voorbereidingen van de Omgevingswet ook helemaal gereed zijn. En die krijgt haar beslag als het goed is begin 2019. Nog ruim anderhalf jaar dus voor het zover is. Vanaf 2019 moet de gemeente een omgevingsplan hebben waarin staat beschreven hoe zij de omgevingsvisie in de praktijk wil brengen. Zo’n 26 wetten worden samengevoegd in een wet, de Omgevingswet. Ook hier gaat het om vertrouwen: in de commissie Omgevingswet die veel werk heeft verricht en nog moet verrichten. De SGP fractie wenst de commissie Omgevingswet dan ook succes. Een goede voorbereiding is immers het halve werk.
  4. Sociaal domein – een belangrijke vraag voor ons hierbij is: denken wij niet teveel vanuit beleid? Ik bedoel: zouden we niet meer vanuit de cliënt moeten denken? Eigenlijk zou dit geen vraag moeten zijn. We moeten vanuit de cliënt denken. Hoe gaat het sociaal team zich verder ontwikkelen? Zijn we goed op weg, nu 3 jaar na de decentralisaties een feit zijn? Hoe gaat het met onze ouderen, die al hulpbehoevend zijn, en door het streven hen langer thuis te laten wonen, nog meer afhankelijk van verzorgenden en mantelzorgers worden. Zij hebben helemaal een flinke dosis vertrouwen nodig. Tijdens het RTG heeft de portefeuillehouder een heel rijtje opgesomd met wat er gedaan wordt voor de mantelzorgers. Dat is goed, maar de bezorgdheid van onze fractie blijft bestaan gezien diverse signalen die wij krijgen. Een mantelverzorger wil af en toe helemaal niet zorgen. Wil gewoon rust, verlichting en soms is men gedwongen om mantelzorg te verlenen omdat ze zorg niet kunnen betalen. Laten we daar veel aandacht voor blijven houden.
  5. Zorgpunt van de SGP blijft ook de uitvoering van de Participatiewet. Hoe gaat dit de komende jaren vorm krijgen? Hoe gaan we de doelgroep aan het werk helpen? Kan dat binnen het budget? Hebben we straks genoeg praktisch opgeleide mensen? MBO’ers die met hun handen kunnen werken. Uit het bedrijfsleven klinken signalen dat er een tekort komt aan deze mensen. Laten we daarop inzetten met z’n allen. En: betrek ondernemers hierbij. Luister waar de problemen zijn en waar de behoefte is. Help ze en vertrouw het inzicht van ondernemers. Dan gaan we waarschijnlijk ook met sprongen vooruit op de MKB ladder.
  6. En dan is het bruggetje naar de economie snel gemaakt. Als we de Perspectiefnota in dat opzicht bezien kunnen we ons de mineurstemming van de wethouder wel een beetje indenken. Laten we de ondernemers uit onze regio, uit onze gemeente extra steunen. Nogmaals, door in vertrouwen met ze samen te werken en ze werk te gunnen. We willen hier Rhenen-Hoog ook noemen. Wordt niet in de Perspectiefnota genoemd, terwijl het onder de bevolking erg leeft. En terecht, want een stadsdeel met belangrijke voorzieningen o.a. voor senioren, wat nu dreigt te verloederen. College, steek hier meer energie in en zorg dat hier een oplossing voor komt.
  7. Even tussendoor, de SGP fractie is verwonderd over de ambitie die van pagina 45 af straalt. Een coalitie die zo voor duurzaamheid is en dan een hele blanco pagina in de perspectiefnota over duurzaamheid. Maar deze oppositiepartij vindt het niet erg om u daarop te wijzen en daarom dienen we een motie in om uit de niet gehonoreerde beleidsvoorstellen, bijlage 2 stimuleren duurzaamheidsfonds (revolving fund) mogelijk te maken. Dit hoeft toch niet veel te kosten. Graag hierbij actie ondernemen. We zijn van mening dat we de inwoners moeten stimuleren om hun woning te verduurzamen.
  8. Dan het overschot van de jaarrekening. Om dit te besteden heeft onze fractie 5 voorstellen ingediend. Hiervan komen er 2 te vervallen, nl. het restaureren van de aula op de begraafplaats gezien de toezegging van de portefeuillehouder, en het voorstel mbt de voetbalkooitjes op het kunstgrasveld in Elst. Wij begrijpen dat daarvoor een aanvraag kan worden ingediend. Het voorstel om de financiële positie van de gemeente Rhenen te verbeteren is beslispunt 5 geworden bij het raadsvoorstel. Dan de ongelijkvloerse kruising bij Achterberg: we dienen hiervoor een amendement in voor een reservering binnen de algemene reserve. En voor de voetpaden in Achterberg dienen we een amendement in om dit tot een snelle uitvoer te brengen. Wij begrijpen de reactie van het college op dit punt niet. Is er geen ruimte in de begroting, of is er fysiek geen ruimte? Als het laatste het argument is, moeten we buiten nog maar eens de verkeerssituatie op gaan nemen.
  9. We zouden met de collega raadsleden graag discussiëren over de eventuele invulling van een bijdrage voor de verbouwplannen van de scouting.
  10. Voor de niet gehonoreerde beleidsvoorstellen in bijlage 2 vinden we dat het college soms vreemde keuzes maakt. Representatie bij geboorte en huwelijk: dat hier geen financiële middelen voor worden vrijgemaakt vinden wij echt vreemd. Dit moeten we gewoon weer doen Daar komt een motie voor. Tenslotte willen we een motie indienen voor budget nieuw collegeprogramma. Dat dit er nu niet in zit vinden wij niet chic naar het volgende college. Dat komt er toch wel.

Tot slot; de SGP fractie is begonnen met vertrouwen. Dat degene die op de Heere vertrouwt vergeleken wordt met een boom die aan het water staat. Maar hoe doen we dat volledig vertrouwen op de Heere. Laten we daar maar veel om vragen bij de Heere. We wensen de ambtenaren, het college en wij als raadsleden de komende jaren veel wijsheid van en vertrouwen in, de Heere toe. Als we uit dit vertrouwen leven, zullen we niet beschaamd uitkomen.

2e termijn:

En als laatste willen we een motie indienen bij het college om het college een verzoek te laten doen aan Gast en weeshuis om een bijdrage te doen aan de scouting.