HomeNieuwsVerslag bespreking begroting 2018

Verslag bespreking begroting 2018

Verslag bespreking begroting 2018

Publicatiedatum: 8 nov. 2017

 

Geacht College, Raadsleden, toehoorders op de tribune en toehoorders thuis,

We willen deze keer beginnen met een compliment. Nadat we veel en vaak over de Cuneratoren hebben gesproken en de toren lang in de steigers heeft gestaan, is deze nu klaar. De SGP is – met alle Rhenenaren - blij met het resultaat! Vorige week herdachten wij dat 500 jaar geleden de hervormer Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de Roomse kerk op de kerkdeur in Wittenberg spijkerde. Dit was het begin van de reformatie en de oorsprong van het protestantisme. In 1580 werd de Cunerakerk een protestantse kerk. Een aanzienlijk deel van de Rhenense bevolking ging destijds over naar de leer van de Reformatie en kozen er daarmee voor om naar het Woord van God te leven.

We willen de ambtenaren hartelijk bedanken voor deze begroting. De laatste begroting van dit college en het huidige bestuursakkoord. Vraag aan het college: Wij vinden dat het passend is als u nog verantwoording aflegt van wat u de afgelopen 4 jaar hebt bereikt uit het bestuursakkoord. Gaat u dit doen?

U geeft trouwens aan met een startdocument te komen met de vraag ‘hoe ziet Rhenen er uit in 2040‘? Dat is voor de nieuwe raadsperiode nemen wij aan.

Woonlasten

In het bestuursakkoord staat uitdrukkelijk dat de leges kostendekkend moeten zijn en dat u er onderzoek naar doet. Echter is het bij onderzoek gebleven! Waarom? Dit is tegen het bestuursakkoord. Wat vinden de overige raadsfracties daarvan? Zo lastig is het toch niet om 100% kostendekkendheid te halen. Dat is punt 1.

Punt 2 is dat onze gemeente qua woonlasten nu boven het gemiddelde van de landelijke woonlasten stijgt. Als wij als kleine gemeente niet (kosten)efficiënt kunnen besturen, wie kan het dan nog wel? U voelt onze vraag wel aankomen: waarom komen de woonlasten boven de gemiddelde woonlasten van Nederland uit?

Gezien de 2 bovenstaande punten is het helemaal erg dat in 2020 de woonlasten met 10% omhoog gaan. Hier hebben we al veel over gesproken, maar dit is geen nette vorm van besturen. De SGP wil het huidige college vragen om te gaan werken aan een oplossing of oplossingsrichting, en dit terug te koppelen aan deze raad. Een oplossing, waarin de woonlasten onder de gemiddelde woonlasten blijven.

Rhenens Publieksbalie

De SGP blijft aandacht vragen voor de Rhenense Publieksbalie. We blijven het uiterst belangrijk vinden dat onze inwoners goed geholpen worden. Vier jaar heeft dit college de tijd gehad om de Rhenense Publieksbalie op orde te krijgen. Vier jaar is het niet gelukt. Moeten we er trots op zijn dat het aantal binnen het termijn afgehandelde terugbelverzoeken 80 % is? Onze inwoners die werkzaam zijn in het bedrijfsleven moeten eens proberen, om 20% van hun klanten niet op tijd terug te bellen. Ik kan u vertellen dat het dan zeer druk wordt bij het team Participatie. Nu spreekt u de ambitie uit om een score van een 8 te halen. Portefeuillehouder, u bent te laat. Dit had u in déze periode op moeten oplossen. We willen graag daden en resultaten zien.

Bouwgronden

U geeft aan dat de bouwgronden op waren en dat de gemeente geen gronden meer in exploitatie had. Heeft u al met de provincie gesproken over het oprekken van de rode contouren? We moeten een leefbare gemeente blijven. De SGP vindt het belangrijk om te blijven bouwen, onder andere voor starters. De SGP verneemt graag een reactie van het college hierop, zeker ook gezien het gegeven dat in het nieuwe regeerakkoord staat, dat gemeenten meer ruimte krijgen voor woningbouw.

Zorg

Het verbeteren van de samenwerking met huisartsen is in 2018 een belangrijk punt. Dit is toch altijd al belangrijk geweest? Waarom blijkt dit proces zo moeizaam te zijn, ook gezien de huisvesting.

De SGP wil graag ook aan de orde stellen hoe we als gemeente omgaan met de vaccinatiegraad. De inwoners hebben recht op hun eigen afwegingen en de overheid moet zich hierin niet mengen. Voorlichting geven om een hogere percentage vaccinatiegraad te halen is niet evenwichtig en vinden wij om deze redenen onwenselijk.

Verder werden wij erop gewezen dat de gemeente eens in de vier jaar een gemeentelijke gezondheidsnota moet uitbrengen. Wanneer kunnen wij dit document tegemoet zien?

Rijnbrug

Dit moment een zeer belangrijk onderwerp. Zojuist over gesproken en we zijn blij dat er nu twee portefeuillehouders op dit dossier zitten.

Tot slot

Nog 2 kleine andere vragen:

"In 2018 zijn we als gemeente voor 50% CO2 neutraal." Is dit reëel? Wederom gezien het gegeven dat het nieuwe kabinet alleen wil inzetten op windenergie op zee en alternatieven, zoals zonnepanelen enz.

Nog een vraag waarom gaat het college niet flexibeler aan het werk met de restgroenkaart? Collega raadsleden vindt u niet dat, wanneer de inwoner vraagt om restgroen te kopen, we dit moeten toejuichen?

Voorzitter en collega raadsleden: bovenop de Cuneratoren staat een haan, teruggeplaatst door wethouder Kleijn. De haan is het symbool van waakzaamheid. Dit symbool heeft als betekenis dat wij behoren; te waken over het Woord van God, te waken dat het Woord van God niet aan banden wordt gelegd, te waken dat we naar het woord van God leven en onze gemeente zo mogen besturen. Wij wensen u, raadsleden, college, ambtenaren en andere betrokkene de nodige wijsheid toe.