Standpunten

Evenementen

De SGP is een warm pleitbezorger van verantwoorde activiteiten die sociale co-hesie bevorderen. De SGP staat terughoudend tegenover grootschalige evene-menten. Dergelijke activiteiten mogen alleen onder strikte voorwaarden worden georganiseerd: geen activiteiten op zondag, duidelijke regels, geen vergunningen voor activiteiten die in strijd zijn met goede zeden, en de overlast voor de burger moet minimaal zijn.