5 februari 2021

Perspectief, ook in 2021

De fractie van de SGP wenst u , vanaf deze plaats, nog de beste wensen toe voor het nieuwe jaar. We zeggen het vaak zo vluchtig:  “de beste wensen” of “gelukkig nieuwjaar”. Maar wat is “het beste” of wanneer bent u nu werkelijk gelukkig?

 Met bovenstaande vraag heeft onze fractie zich afgelopen jaar ook beziggehouden. Wat is het perspectief van de gemeente en van u als inwoner voor dit jaar? Als we terugkijken naar het afgelopen jaar is veel anders geworden; zoveel mogelijk thuis werken, veel thuisonderwijs, thuis vrije tijd invullen, vele digitale ontmoetingen met derden. Wie had ooit aan het begin van het jaar 2020 gedacht dat we hiermee te maken zouden krijgen?

 Inwoners die de gevolgen van het coronavirus aan de lijve hebben ondervonden, wensen we van harte sterkte toe! Er zijn inwoners die ziek zijn (geweest), familieleden verloren hebben of lang in quarantaine moe(s)ten. Weet dat wij met u meeleven. Laten we samen oog houden voor de inwoners van onze gemeente die een kwetsbare gezondheid hebben of bang zijn hun baan te verliezen, voor gezinnen die onder druk staan en voor ouderen en jongeren die kampen met eenzaamheid.

 De gemeenteraad heeft afgelopen voorjaar de perspectiefnota 2021 vastgesteld. Alleen wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens zijn toen meegenomen, vanwege de onzekere financiële ontwikkelingen. De tweede golf van het coronavirus was toen nog niet bekend. Het perspectief is voor 2021 niet gunstiger geworden. De financiële gevolgen, alleen al binnen het sociaal domein, zullen juist nu sterk toenemen. Voor ons als gemeenteraad de taak om hier zorgvuldige afwegingen in te maken en ervoor te zorgen dat onze gemeente ook in de toekomst financieel gezond blijft. Tegelijk vind de SGP dat in deze crisisperiode de gemeente ook moeten durven blijven doorontwikkelen aan een gezonde en veilige samenleving. 

De SGP zal zich ook dit jaar weer inzetten voor u als inwoners van onze gemeente. “Samen doen” is voor ons het uitgangspunt. Samen met ondernemers, maatschappelijke partijen, kerken en vrijwilligers bouwen aan (de toekomst van) onze gemeente. 

 De SGP wil u juist in deze bewogen tijd van harte Gods zegen toewensen. Wij geloven dat alleen die zegen ons werkelijk gelukkig maakt!

 Gert Hovestad, gemeenteraadslid SGP