17 januari 2024

Flexwoningen: een goed idee?

Ook in 2024 blijft woningbouw een prominent onderwerp. In onze gemeente hebben we namelijk te maken met een fors woningtekort.

De SGP ziet dan ook de noodzaak voor het bouwen van meer woningen voor met name starters en gezinnen. Daarbij hebben we oog voor onze oudere inwoners en stimuleren we eigen woningbezit. We willen voorkomen dat onze gemeente te veel vergrijst, met alle gevolgen van dien.

De doorstroming van de woningvoorraad is te laag en het aantal woningen dat wordt gebouwd blijft achter door verschillende uitdagingen, zoals de beperkingen door de stikstofproblematiek. Als SGP willen we focussen op het bouwen van permanente woningen, maar we zien flexwoningen wel als een goede en tijdelijke oplossing.

Wat zijn Flexwoningen?

Flexwoningen zijn compacte woningen die gemakkelijk kunnen worden geplaatst of verplaatst. Deze woningen worden ingezet om de druk op de woningmarkt te verlichten en het tekort aan woonruimte aan te pakken.Deze flexwoningen zijn tegenwoordig veel mooier dan de ‘containerwoningen’ die vroeger nog weleens werden toepast.

Voor wie?

Voor de SGP is het cruciaal dat de flexwoningen voor een groot deel ten goede komen aan onze eigen inwoners. Wat ons betreft gebruiken we de voorrangsregeling om ervoor te zorgen dat minimaal 40-50% van deze flexwoningen wordt gereserveerd voor onze inwoners. Wettelijk is dit al mogelijk en in december 2023 heeft onze fractie een amendement ingediend bij de behandeling van de Huisvestingsverordening waardoor deze methode ook in onze gemeente kan worden toegepast.

Wie gaat dat betalen?

Financiering is een punt van aandacht. Voor de SGP is het een belangrijk uitgangspunt dat de gemeente niet fungeert als projectontwikkelaar, maar eerder faciliteert, terwijl projectontwikkelaars investeren. Op die manier vervult iedereen zijn specifieke rol. Door goed te kijken naar de doelgroepen, kunnen we het ook voor projectontwikkelaars aantrekkelijk maken om mee te werken.

Participatie

De SGP is voorhet serieus nemen en waarderen van inspraak, zodat besluitvorming op maximaal draagvlak kan rekenen. Er dient dus goed gekeken te worden naar de mogelijkheden van locaties met inachtneming van de wensen van omwonenden.

We pleiten voor bestuurlijk lef, waarbij soms beslissingen genomen moeten worden die niet elke omwonende positief zal ontvangen, maar waarin het belang van alle inwoners wordt gewogen.

Jan Bosch, raadslid SGP