26 november 2021

Gezonde openbare ruimte. Opdracht en kans!

In november spreken we als gemeenteraad over de begroting van 2022. In de begroting staat, naast de financiële situatie, wat u van de gemeente Rhenen kunt verwachten in 2022.

Een van deze onderwerpen is de omgevingswet die op 1 juli 2022 in werking zal treden. De omgevingswet bundelt en moderniseert wetten voor de leefomgeving en met deze wet worden de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigd. Een van de doelen voor de nieuwe omgevingswet is het bereiken van én het in stand houden van een gezonde leefomgeving. Met een gezonde leefomgeving wordt bedoeld dat de openbare ruimte als prettig wordt ervaren, deze uitnodigt tot gezond gedrag en waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is.

Hier liggen kansen! De Gemeente Rhenen wil woningen/wijken bouwen voor de woningzoekenden en tegelijkertijd bestaande wijken opknappen. De SGP maakt er geen geheim van dat we graag zoveel mogelijk betaalbare starterswoningen voor jongeren en gezinnen in die nieuwe wijken willen zien. Hier zullen we ons voor in blijven zetten!

Hoe mooi zou het ook zijn om nu niet alleen naar de inrichting van de openbare ruimte en de riolering te kijken (het fysieke domein), maar juist ook naar het sociale aspect van de wijken, naar de samenstelling en gezondheid van de inwoners van de wijk, en naar de behoeftes die er zijn. De omgevingswet vraagt dit van ons d.m.v. de gestelde doelen. Door het sociale -en fysieke domein met elkaar te verbinden werken we aan een gezonde openbare ruimte.

Door in een ontwerp van een bestaande of nieuwe wijk een prettige openbare ruimte, een gezonde leefstijl en klimaatadaptatie met elkaar te verbinden, kunnen er verrassende resultaten tot stand worden gebracht. Verrassend omdat met eenvoudige ingrepen zoals het vervangen van drempels door plantenbakken, het aanleggen van een buurtmoestuin of het plaatsen van (natuurlijke) speelaanleidingen voor iedere leeftijdscategorie, een enorm positief effect kan worden gecreëerd op uw leefomgeving!

Gert van Laar

Fractievoorzitter SGP