11 juli 2019

Perspectiefnota

 

Perspectiefnota

Wij waren in het voorjaar met de gehele fractie in het museum. We stonden in de oude raadszaal, waar in het verleden besluiten zijn genomen door onze voorvaders, o.a. mijn opa en overgrootvader. Besluiten die Rhenen gemaakt hebben zoals het nu is en zoals wij nu ook besluiten nemen om Rhenen door te geven voor de generatie na ons. Ook vandaag hopen we besluiten te nemen voor investeringen om Rhenen leefbaar te houden. Rhenen door te geven aan de generatie na ons, geen eenvoudige besluiten omdat het geld van onze inwoners betreft. En doen we dan het goede voor al onze inwoners? In die oude raadszaal staat nog een oude schoorsteenmantel. En hierop staat een tekst, namelijk: ‘Ziet wat gy doet, Gyen houdet het Gerichte niet den mensche maar den Heere, ende hij is bij u in de zake van het gerichte. Nu dan de verschrikking des Heeren zij op ulieden nemet waar ende doet het want bij den HEERE onsen Godt en is geen onrecht, nochte aanneming van persoonen, nochte ontfanginge van geschenke.’

(Ziet wat gij doet, want gij houdt het gericht niet den mens, maar den Heere en Hij is bij u in de zaak van het gericht. Nu dan de verschrikking des HEEREN zij op ulieden neemt waar en doet het; want bij den Heere onzen God is geen onrecht noch aanneming van personen, noch ontvanging van geschenken.)

Deze woorden heeft koning Josafat gesproken +/- 850 jaar voor Christus. Koning Josafat stelde rechters aan en gaf ze het bevel om recht te spreken, Ze moeten daarbij niet zien op mensen, maar op de Heere. De Heere is aanwezig. Daarom moeten ze waakzaam zijn in al hun handelen, De Heere heeft een afkeer van onrecht, van partijdig handelen en van het aannemen van smeergeld.

Onze voorgangers, raadslieden van deze stad, hebben decennia lang onder deze tekst mogen vergaderen. Dit is best bijzonder en ik hoop dat we vandaag ook op deze manier mogen vergaderen.

Voor ons ligt de eerste perspectiefnota van dit college na het vaststellen van het bestuursakkoord. Een perspectiefnota met veel ambities en plannen. Deze ambitie en plannen hebben grote financiële consequenties voor onze begroting. De tekst die op de schoorsteenmantel van de oude raadszaal staat sprak de SGP fractie dan ook aan. We moeten daarom niet alleen zien om wat het beste is voor onze inwoners maar ook hoe wil de Heere dat wij Rhenen besturen. Hoe kunnen wij het beste Rentmeester zijn van dit stukje aarde wat door God ons toevertrouwd is. Leefbaarheid, veiligheid, gezondheid, samenhorigheid zijn dan thema’s die heel belangrijk zijn. Het gaat nu te ver om elk thema uit te diepen, maar bij het beoordelen van de ambities en plannen heeft de SGP fractie wel in gedachten gehad wat we zojuist gezegd hebben. De SGP heeft samen met de RB gemeend een amendement in te dienen voor beslispunt 2. Door dit beslispunt te veranderen hebben de moties en het debat van vandaag nut en roepen we het college op om dit mee te nemen bij het opstellen van de begroting.

Zingeving in een participatie maatschappij. Dat was een van onze speerpunten tijden de verkiezingen van 2018. Uit naastenliefde komt de SGP op voor zwakkeren in de samenleving. Dus we bedoelen niet de participatie zoals we hem nu vaak gebruiken bij projecten, dit is ook belangrijk, maar nu hebben we het over extra aandacht voor elkaar, voor ouderen, voor eenzame inwoners van Rhenen. Met al onze ambities mogen we dit absoluut niet vergeten en hier niet op bezuinigen. We moeten ondersteuning blijven geven voor oudere werkzoekenden, voor vrijwilligers en voor mantelzorgers. In 2020 willen we hier zeker aandacht voor hebben. In al de plannen die we maken moeten we ruimhartige zorg voor burgers die leven van het sociaal minimum niet vergeten.

Graag willen we van deze gelegenheid gebruik maken om het college en de ambtenaren te bedanken voor het werk wat ze voor onze gemeente doen. Ondanks dat er knelpunten zijn in de organisatie is het toch gelukt om een heldere en duidelijke perspectiefnota neer te leggen. Deze nieuwe vorm van werken, eerst de perspectiefnota en vervolgens een addendum met de financiële onderbouwing, is prima. In de commissie vergadering hebben wij bij de voorjaarsrapportage onze zorgen geuit over de organisatie en dan vooral de personele kant hiervan. Wanneer we de ambities en plannen bekijken is de personele uitbreiding wel wenselijk maar heeft geen prioriteit. Terwijl in de perspectiefnota wel veel ambitie zit en we zien dat de organisatie op zijn tenen loopt. De SGP heeft hierom een motie voorbereid waarin we aangeven de komende tijd meer duidelijk te willen hebben hoe de ambities en plannen zich verhouden tot de capaciteit van onze organisatie. Een oplosrichting waar onze fractie aan denkt is tijdelijk meer geld uittrekken met als doel om de inhuur na die periode terug te brengen wat op de lange termijn een structurele verbetering van de formatie oplevert. We zijn beste werkgever maar dat schept ook verplichtingen naar onze mensen.

We zien met z'n allen dat de tekorten binnen het sociaal domein jaarlijks terugkeren en blijven oplopen. Dit is een landelijke trend en de gemeente Rhenen ontvang vanuit de landelijke overheid t/m 2021 hiervoor extra financiële middelen. Maar we zullen ook intern besparingen moeten vinden om dit jaarlijkse tekort terug te dringen. Als SGP fractie zijn we zeker blij dat er tot dit moment geen wachtlijsten zijn en iedereen de zorg op maat krijgt. Toch zullen we als gemeente na ruim 3 jaar het proces hierin kritisch moeten gaan beoordelen en andere of nieuwe transformatie-maatregelen moeten gaan vaststellen.

Zoals de portefeuillehouder al heeft aangegeven tijdens de laatste commissievergadering hoopt ze na de zomervakantie met voorstellen te komen, waarmee tekorten mogelijk vermindert gaan worden en de begroting hiermee beter sluitend kunnen krijgen. Waarbij onze fractie begrijpt dat we hier geen volledige op zullen krijgen.

Als coalitie willen wij werk maken van het zijn van een MKB-vriendelijker gemeente, helaas zijn wij echter op de MKB-lijst gedaald. Bij de jaarrekening heeft de SGP-fractie daarom vragen gesteld en de portefeuillehouder heeft een toezegging gedaan om met een informatienota te komen. Vandaag willen wij deze vragen kracht bij zetten door een motie in te dienen. Laten we als gemeente echt werken vanuit de bedoeling van onze ondernemers. Graag zien we maatregelen en middelen opgenomen in de begroting 2020-2023

In de ambities staan plannen met betrekking tot de veilige fietsroutes. De grootste investering hiervoor is de fietstunnel bij Achterberg. Het is een fors bedrag wat we moeten investeren terwijl het een weg van de provincie is. Onze fractie probeert de overwegingen van de provincie te begrijpen. Maar onze gemeente heeft veel kilometers provinciale weg binnen haar grenzen en 1,8 miljoen is een aanslag op onze begroting. Volgens mij is hier meer maatwerk nodig vanuit de provincie. Wanneer we kijken naar het coalitie akkoord van de provincie geven de coalitie partijen aan te willen investeren in veilige fietsrouters en leefbaarheid. Daar past deze fietstunnel uitstekend tussen.

Het college komt met een voorstel gedaan om 5,2 miljoen te investeren in het accommodatiebeleid. Zo wil het college dit verwerken in de begroting. Voor ons is het nu onmogelijk hier een (inhoudelijk) oordeel over te hebben. Nu doen we dit voorstel maar als de plannen uitgewerkt zijn kunnen we maar zo meer of minder willen investeren in het accommodatiebeleid. Dus voor ons is het belangrijk om een bedrag op te nemen maar onze fractie om haar inzicht bij te stellen wanneer de plannen verder uitgewerkt zijn. Dit geldt voor het accommodatiebeleid maar ook voor de ander genoemde ambities en plannen.

Het uitgangspunt van de SGP is dat we verstandig met het geld van onze inwoners omgaan. Waar nodig zijn wij bereid om investeringen te doen, maar daarbij moeten we de opbrengsten niet uit het oog verliezen. Bij niet-noodzakelijke investeringen dient dat zelfs doorslaggevend te zijn. Langlopende leningen passen daar niet bij, omdat wij de volgende generaties dan opzadelen met de gevolgen van ons beleid. Dekking van deze investeringen is voor ons belangrijker dan het investeringsbedrag zelf. Daarnaast zouden we graag onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een actiever grondbeleid te voeren.

Tot slot

We begonnen met de tekst die Koning Josafat sprak bij het instellen van de Rechters. De levensbeschrijving van Koning Josafat staat beschreven in de Bijbel. Aan het eind van deze levensbeschrijving staat: ‘doende wat recht was in de ogen des Heeren’. Zo is hij koning geweest. De SGP fractie hoopt en bidt dat wij ook op deze wijze onze stad mogen besturen daarbij wensen wij, de collega raadsleden, het college en de ambtenaren Wijsheid en Gods zegen toe.

Dank u wel.